Legrand Legrand

1 Yozlaşmayla mücadele ve iş ahlakı

Pasif veya aktif yozlaşma, adaletsiz rekabet, şirket ve kıdemli yönetim sorumlularını etkileme mekanizmaları (lobicilik), sahtecilik ve ambargo kuralları ile ilgili risklerin önlenmesi için uygulamaya koyulan politikalar ve ayrılan kaynaklar.

2 Kamu ilişkileri

Kurumun yanlış yönlendirme, göz korkutma veya zorlama veya halkın bütünlüğünü veya kurumu tehlikeye sokabilecek diğer davranışları önleme amacıyla, en geniş anlamıyla, siyaset sürecine veya kamu haklarının korunmasına dahil olmasını yönetmek için uygulamaların belirlenmesi.

3 Veri ve gizliliğin korunması, ve verilerin sorumluluk anlayışıyla kullanılması

Kullanıcı, müşteri ve çalışanların kişisel verileri ile gizliliğinin korunmasını güvence altına alan bir politika ve önlemlerin, ve verilerin şeffaf ve sorumluluk anlayışı çerçevesinde kullanımı politikasının uygulanması.

4 Mülkiyet haklarına saygı

Mülkiyet hakları hem fiziksel hem de fikri mülkiyetleri kapsar ve arazi ile diğer fiziksel varlıkların, telif haklarının, patentlerin, manevi hakların ve diğer hakların getirilerini içerir. Kızılderililer gibi, belirli grupların geleneksel bilgileri gibi kanun nezdinde tanınmayan hakları veya çalışan ya da müşterilerin fikri mülkiyetini de içerebilirler.

5 Maaş ve sosyal koruma

Bu madde tüm ülkelerde yerel yaşam pahalılığı ve adalet ile orantılı sosyal koruma, maaş ve minimum fayda temel paketi ile ilgilidir.

6 İş imkanları oluşturma

İstihdam ekonomik büyüme ile yakından ilişkilidir. Bir kurum iş imkanı oluşturduğu zaman yoksulluğu azaltmaya ve ekonomik büyümeye katkıda bulunur.

7 İnsan kaynaklarının geliştirilmesi

Becerilerin geliştirilmesi istihdamın gelişmesi ve kişilere yalnızca iyi ve verimli bir iş imkanı değil de çalışma değerlerini geliştirerek önlerindeki seçenekleri arttırarak destek sağlamak için önemli bir etkendir.

8 Farklılığın desteklenmesi ve eşit fırsatlar

Kurum işe alım ve tanıtım uygulamalarında ayrımcılığın her şekline karşıdır. Ayrıca kendini farklılığı, herkese eşit muameleyi ve engellilerin entegrasyonu ile sürekli istihdamını desteklemeye adamıştır.

9 İş yeri sağlığı ve emniyeti, çalışma koşulları ve iş hayatı kalitesi

Kurum iş ortamındaki sağlık ve emniyet ile ilgili kazaları önlemek ve çalışanlarının fiziksel, manevi ve sosyal refahını desteklemek için çalışmalarını sürdürmektedir.

10 Sosyal diyalog

Yönetim ile çalışanlar arasında yapıcı diyaloglar oluşmasını destekleyen ve karşılıklı fayda sağlayacak konularda müzakere, danışma ve tartışma amacıyla farklı çalışan sınıflarını temsil eden uygulamaların uygulanması.

11 Yönetim ilişkileri

Yöneticiler ile çalışanlar arasındaki ilişkiler kurum ve toplum lehinde hem yöneticilere hem de çalışanlara bir takım hak ve sorumluluklar vermektedir. Kurum düzenlemelerde belirtilen sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlar ve iş ortamını, çalışma ilişkileri kuralları ve çalışma koşullarını adil ve kararlı tutar.

12 Dikkat görevi ve ihbarcıların korunması

Sosyal sorumluluğu kapsamında kurum faaliyetlerinin gerçekleşen ve olası tüm olumsuz etkilerini inceler ve topluma veya çevreye hasar verilmesi durumunu mümkün olduğunca hafifletmek veya engellemek için bu etkileri kontrol altına alır. Kurumun bir ihbar hakkında bilgilendirilmesi durumunda kurum çalışanlarını veya sürece dahil olan diğer paydaşları korumak için harekete geçer.

13 Anlaşmazlıkların giderilmesi

Kurum hem iç hem de dış paydaşların iletişime geçip şirketi dikkat etmesi ve duruma göre harekete geçmesi gereken tüm olay veya eylemler hakkında bilgilendirebilmesi için gerekli süreçleri uygulamaya sokar.

14 İnsan hakları ve temel iş hakları

Uluslararası Çalışma Örgütü iş yerindeki temel hakları tespit etmiş ve belirtmiştir ve kurum da bunları uygulamaktadır. Bunlar dört prensip ve hakkı konu almaktadır: örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı; zorla ve zorunlu çalışmanın kaldırılması; çocuk işçiliğin etkili bir şekilde kaldırılması; ve iş yerinde ayrımcılığın önlenmesi.

15 Yönetim

Şirket yönetim, idare ve yönlendirilmesinin, finansal ve finansal olmayan performansın, küresel stratejinin ve risk yönetiminin faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin tüm paydaşlar için garanti edilebileceği şekilde entegre, optimize ve şeffaf olacağı şekilde yapılandırılması için dahili sistem ve süreçle devreye sokmuştur.

16 Kurumun etki alanındaki varlığı ve sosyal sorumluluk teşviki

Kurum topluluğun değerinin bilincindedir ve topluluğu da paydaşlarından biri olarak görür. Kurumun ve yerel oyuncuların ortak çıkarları olduğu prensibine dayanarak yerel faaliyetleri aktif bir şekilde destekler ve diyalog sistemleri oluşturur. Kurum değer zinciri boyunca karar uygulayarak ve sorumlu davranışı daha geniş bir çapta teşvik ederek diğer organizasyonları etkileyebilir.

17 Eğitim ve kültüre erişim

Kurum kişilerin potansiyellerini ve topluma katkılarını geliştirebilmeleri için kişilere kültür, bilgi ve eğitime erişim sağlayacak girişimlerde bulunmaktadır.

18 Temel hizmetlere erişim

Temel hizmetler insanların düzgün ve onurlu bir yaşam sürebilmeleri için gereken hayati hizmetler anlamına gelmektedir ve yoksullukla mücadelede önemli bir etkendir: içme suyuna, elektriğe ve sağlık hizmetlerine erişim; serbestçe seyahat etme, iletişim kurma veya bilgi edinme ve çevresel arındırma hizmetlerinden faydalanma özgürlüğü. Etki alanında (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, bölgeler, vb.) kurum bu hizmetlere, özellikle de temel işleriyle ilgili olan elektriğe, erişimi destekleme taahhüdü vermektedir.

19 Zenginlik ve gelir oluşturma

Kurum devletlerin gelir elde edebilmeleri ve önemli gelişim zorluklarının üstesinden gelebilmeleri amacıyla, örneğin, işletmelerin oluşturulmasını, ekonomik faaliyetten kazanılan karların adil dağıtımını (ör. vergi, maaş ve karlar) destekleyen süreçleri uygulamaya koymaktadır.

20 En iyi pazarlama, bilgi ve sözleşme uygulamaları

Kurum pazarlama, gerçeklere dayanan ve tarafsız bilgi tedariki ve sözleşmeler alanında en iyi uygulamalara bağlı kalmaktadır. Kendi ürün ve hizmetleri hakkındaki bilgileri şeffaf ve müşterileri için kolayca anlaşılabilir bir şekilde sağlamaktadır ve müşteriler de bu sayede bilinçli kararlar alabilmektedir.

21 Tüketici sağlığı ve emniyeti

Kurum tüketicilerin sağlık ve emniyetini koruma altına almak için kural ve düzenlemeler belirlemektedir. Bu da şunu gerektirir: önerildiği veya belirtildiği şekilde kurulduğunda veya kullanıldığında ya da öngörülebilir yanlış kullanım durumunda kabul edilemez bir zarar verme riski teşkil etmeyen emniyetli ürün ve hizmetler sağlamak ve insanların, örneğin bu ürünlerin kurulumu için, eğitilmesi.

22 Eğitim ve farkındalık

Kurum tüketicilerin bilinçli satın alma kararları vermeleri ve tüketmeleri için bilgilendirilmeleri ve hak ve sorumluluklarının farkında olabilmeleri amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütmektedir.

23 Sürdürülebilir tüketim

Sürdürülebilir tüketim ürün ve kaynakların sürdürülebilir gelişim ile kıyaslanabilir bir hızda tüketilmesi anlamına gelmektedir. Bu konsept Rio Çevre ve Gelişme Bildirgesi'nin sürdürülebilir gelişme ve tüm insanlık için daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için ülkelerin sürdürülemez üretim ve tüketim alışkanlıklarını azaltması ve ortadan kaldırması gerektiğini belirten 8. Prensip'ine dayanmaktadır. Kurum sağladığı ürün ve hizmetlerin, üretim süreçlerinin ve tüketicilere sağladığı bilgilerin niteliklerinin sürdürülebilir tüketime uygun olmasını sağlamak için bir strateji uygulamaktadır.

24 Sorumlu satın alım

Organizasyon tedarikçilerle dengeli bir ilişki garantisi veren ve çevre, sosyal ilerleme ve ekonomik büyümenin korunmasını teşvik eden standart ve kriterleri barındıran satın alma süreçleri uygulamaktadır.

25 Teknoloji geliştirme ve teknolojiye erişim

Bilgi ve iletişim teknolojileri modern yaşamın neredeyse her alanında yer almaktadır ve çoğu ekonomik faaliyet için değerli bir temel oluşturmaktadır. Kurum ürün, eğitim, ortaklık ve diğer girişimlerle bu teknolojilere erişimi geliştirebilir.

26 Satış sonrası hizmetleri, müşteri desteği ve müşteri şikayet ve itirazlarının giderilmesi

Müşterilerin ürün satın aldıktan veya hizmetleri kullandıktan sonra ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurum şikayet ve itirazları çözüme ulaştırmak için bir satış sonrası hizmeti, müşteri desteği ve yardım sağlamaktadır.

27 Yenilikçilik

Kurum sürekli olarak konumunu gözden geçirir ve özellikle de teknolojik gelişme sağlamak için stratejik ortaklıklar kurarak sektörüyle ilgili megatrendleri stratejisine entegre eder.

28 Sahtecilikle mücadele

Sahteciliğin her şekli kurumun sahip olduğu fikri mülkiyet hakları için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Sahteciliğin markanın imajı üzerinde ürün hakikiliği, kullanıcıların sahte ürünlere maruz kalması, piyasa payı kaybı gibi ciddi sonuçları olabilir. Kurum sahtecilik konusunda tespitte bulunma, çözüm getirme ve bilgi yayma çalışmaları yapmaktadır.

29 Paydaşlarla diyalog

Kurum politika, program veya iş stratejisi ile ilgili ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurmak için paydaşlarla (müşteri, tedarikçi, seçilmiş görevliler, vb.) açık, şeffaf ve kesintisiz bir diyalog kurmaktadır.

30 İklim değişimi ile enerji geçişi etkilerinin azaltılması

Kurum çevre ve insan faaliyetleri üzerinde etki sahibi küresel iklim değişikliğinin en olası sebebinin insan faaliyetlerinin sebep olduğu sera gazı emisyonları olduğunun bilincindedir. Bu yüzden yeterli kaynak ayırarak iklim değişimi etkilerinin hafifletilmesi için çabalamaktadır.

31 Kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve sirküler ekonomi

Şirketin (son müşteriler dahil olmak üzere) çeşitli paydaşları için değer yaratmak amacıyla kullandığı tüm faaliyetler ve üretim süreçleri negatif harici etkenler ve kaynak (su, hammadde, vb.) kullanımı sınırlanarak gerçekleştirilmektedir. Organizasyon kaynak tüketimini azaltmak ve atıkları daha verimli bir şekilde yönetmek için birtakım süreçler yürürlüğe koymuştur.

32 Kirliliğin önlenmesi

Kurum hava emisyonu, su boşaltımı, atık üretimi, kara ve toprak kirliliği, zehirli ve tehlikeli kimyasal madde kullanımı ve atımı ve kendi, tedarikçilerinin ve altyüklenicilerinin faaliyet, ürün ve hizmetlerinin ortaya çıkardığı diğer tüm kirlilik kaynakları dahil olmak üzere kirliliği önleyerek çevresel performansını geliştirmek için çabalamaktadır.

33 Doğal çevrenin korunması ve eski haline getirilmesi

Geçtiğimiz 50 yıl boyunca, doğal kaynaklar üzerindeki gittikçe artan talep Dünya üzerindeki yaşam alanlarının ve biyo-çeşitliliğin önemli ve, çoğu zaman da, geri dönüşü olmayan bir şekilde kaybedilmesine sebep olmuştur. Kurum doğal çevreyi ve ekosistemleri korumak ve eski haline getirmek için çalışmaktadır.